VIDEO HƯỚNG DẪN  KHAI BÁO HẢI QUAN TRÊN PHẦN MỀM ECUS SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ


 

  Download tài liệu hướng dẫn trình ký: HDSD_ECUSSIGN_TrinhKy_V4.pdf

  Download tài liệu hướng dẫn cổng ký: HDSD_ECUSSIGN_CongKy_V1.pdf
  Download phần mềm cổng ký, trình ký tại đây: ECUSSign.exe
  Download phần mềm duyệt trình ký phiên bản Basic tại đây: ECUSSignBasic.exe

 

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRÌNH KÝ VÀ CỔNG KÝ