VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRÌNH KÝ VÀ CỔNG KÝ 
 

  Download tài liệu hướng dẫn trình ký: HDSD_ECUSSIGN_TrinhKy_V1.pdf

  Download tài liệu hướng dẫn cổng ký: HDSD_ECUSSIGN_CongKy_V1.pdf
Download phần mềm cổng ký, trình ký tại đây: ECUSSign.exe